Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2023

Data: 21.11.2023r.

 1. ZAMAWIAJĄCY

DREWBUD MIROSŁAW CIEŚLA

Ul. Witosa 7

39-215   Czarna

REGON: 690652567, NIP: 8721145572

Numer identyfikacyjny EP: 63423064

Tel.: +48 501 223 138

Adres e-mail: drewbud@drewbud.info

W związku z przygotowaniem do realizacja projektu pt. „Budowa wraz zakupem środków transportu i wyposażenia centrum przechowalniczo – dystrybucyjnego na działkach nr 379/10, 381/1 w miejscowości Zawierzbie obr. 0012 gmina Żyraków“ dofinansowanego w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja w ramach działania „Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno–spożywczych”, działając według zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców, ogłaszamy postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących: budowy hali na potrzeby centrum przechowalniczo – dystrybucyjnego na działkach nr 379/10, 381/1, gmina Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: budowy hali na potrzeby centrum przechowalniczo – dystrybucyjnego na działkach nr 379/10, 381/1 w miejscowości Zawierzbie obr. 0012 gmina Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie, zgodnie z dokumentacją projektową (rysunki projektowe, przedmiar robót-budowa oraz przedmiar robót – instalacje)  – załącznik nr 10.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz wszystkie inne niezbędne prace branżowe związane
z wykonaniem zadania, zgodnie z projektem budowlanym „Budowa budynku usługowego i usługowo-magazynowego z przeznaczeniem do przechowywania, magazynowania, pakowania, przygotowanie do sprzedaży hurtowej artykułów rolno-spożywczych, budowlanych wraz z towarzysząca Infrastrukturą na dz. Nr 379/10, 381/1 w m. Zawierzbie obr. 0012 gmina Żyraków.”

Budowa odbędzie się na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, z zaznaczeniem, iż pozwolenie obejmuje budowę na działkach nr 379/10, 381/1 w miejscowości Zawierzbie obr. 0012 gmina Żyraków. Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego, które będą podstawą do przygotowania oferty znajdują się w dokumentacji projektowej (rysunki projektowe, przedmiar robót-budowa oraz przedmiar robót – instalacje) – (załącznik nr 10), która znajduje się w siedzibie Zamawiającego i zostanie udostępniona Wykonawcy w wersji elektronicznej po przesłaniu podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 11) na adres mailowy: : drewbud@drewbud.info, zobowiązującego do wykorzystania dokumentacji projektowej tylko do celów ofertowych.

Kod CPV –  według Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych

Kod CPV – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiot Zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze sztuka budowlaną, z przeznaczeniem do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz urządzeń współpracujących.

Obligatoryjne parametry techniczne, które muszą być bezwzględnie spełnione (specyfikacja techniczna):

Wykonanie robót budowlanych w ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z wykonaniem dokumentacji:

 • powykonawczej w pełnym zakresie branżowym (wykonanie protokołów odbioru, protokołów pomiarów, prób szczelności, deklaracji właściwości użytkowych materiałów, inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej itp.) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, według poniższego podziału:
 1. HALA PRODUKCYJNA – w zakres robót wchodzi:
 2. Roboty ziemne
 3. Fundamenty
 4. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parter
 5. Konstrukcje żelbetowe parter
 6. Ściany piętro
 7. Konstrukcja żelbetowa piętro
 8. Konstrukcja drewniana dachu -pokrycie dachu
 9. Docieplenie stropu
 10. Stolarka
 11. Tynki wewnętrzne /parter /
 12. Tynki wewnętrzne piętro
 13. Posadzka patrer
 14. Posadzka piętro
 15. Elewacja
 16. Place postojowe – chodnik
 17. Ogrodzenie
 18. Reklama (konstrukcja)

Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w projekcie budowlanym pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji projektowej.

Optymalizacja zaproponowanych rozwiązań projektowych w ofercie powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na zaproponowane rozwiązania zamienne lub równoważne.   

Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji projektu na etapie składania ofert w zakresie rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym z tym zastrzeżeniem, że optymalizacja nie może być prowadzona w taki sposób, że wpłynęłaby na krąg potencjalnych wykonawców. Propozycja rozwiązań optymalizujących założenia projektowe powinna zostać przesłana droga mailową na adres: : drewbud@drewbud.info  lub przedłożona osobiście w siedzibie zamawiającego przed złożeniem ostatecznej oferty, celem zaakceptowania.

 1. INSTALACJE: w zakres robót wchodzi
 1. Instalacja Elektryczna
 2. Instalacja Alarmowa
 3. Instalacja Telewizji Przemysłowej
 4. Klimatyzacja
 5. Zasilanie Awaryjne
 6. Fotowoltaika
 7. Instalacja Centralnego Ogrzewania
 8. Instalacja Wody
 9. Kanalizacja

Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji projektu na etapie składania ofert w zakresie rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym z tym zastrzeżeniem, że optymalizacja nie może być prowadzona w taki sposób, że wpłynęłaby na krąg potencjalnych wykonawców.

Optymalizacja zaproponowanych rozwiązań projektowych w ofercie powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na zaproponowane rozwiązania zamienne lub równoważne.   

Propozycja rozwiązań optymalizujących założenia projektowe powinna zostać przesłana droga mailową na adres: drewbud@drewbud.info  lub przedłożona osobiście w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem ostatecznej oferty, celem zaakceptowania.

Mając na względzie powyższe, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian:

 1. w odniesieniu do poszczególnych elementów projektu – aktualizacja przyjętych rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub technologiczny lub uwarunkowania faktyczno – prawne, przy czym zmiany te nie mogą mieć charakteru istotnego.

Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w projekcie budowlanym pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji projektowej.

 1. KOSZTY OGÓLNE: w zakres zadania wchodzi:
 2. Nadzór budowlany przez kierownika budowy przez okres realizacji prac budowlanych do momentu odbioru budynku.

Kierownik budowy będzie czuwał nad przebiegiem prac budowlanych, będzie nadzorował prace budowlane i ich poprawność i zgodność z projektem budowlanym. W zakresie obowiązków będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ale również osobom postronnym, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz odbiór prac budowlanych. Rozliczenie ryczałtowe za okres realizacji prac budowlanych.

Kierownik budowy musi spełniać poniższe warunki:

– Powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,

– Uprawnienia w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważnych,

– Doświadczenie przy sprawowaniu funkcji kierownika budowy na minimum 1 obiekcie budowlanym.

Wykonawca musi przedstawić informacje na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osoby przewidzianej na stanowisku kierownika budowy, niezbędnych do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Surowce, materiały użyte w przedmiocie zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.
 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi obejmującego m.in. serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia (prawa i obowiązki stron regulować będzie umowa). Termin liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. W trakcie trwania gwarancji Oferent zapewni bezpłatne świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, wynikających z warunków udzielenia gwarancji. W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia, Wykonawca zapewni w szczególności: usuwanie awarii i wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, bieżącą pomoc w eksploatacji przedmiotu zamówienia, obsługę telefoniczną i internetową w każdy dzień roboczy oraz przegląd gwarancyjny, który będzie przeprowadzany zgodnie z dokumentacją techniczną.

Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XI. Kryteria oceny ofert – niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako wskazówkę w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, pochodzenie, certyfikat czy normę jakości – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, certyfikaty lub normy określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

W przypadku jeśli specyfikacja w zapytaniu ofertowym lub projekty budowlane/ wykonawcze zawierają jakiekolwiek elementy dotyczące konkretnych marek, znaków towarowych, producentów, itp. bo wynika to z opisu koncepcji technologicznych lub projektów wymaganych prawem, dopuszcza się zaproponowanie w ofercie równoważnych marek, produktów, technologii oraz zastosowanie rozwiązań zamiennych o podobnych parametrach – jednakże nie może to prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zapytania ofertowego w stosunku do przewidzianej w specyfikacji, a w szczególności do wymaganych prawem norm, limitów emisji i wpływu na środowisko. Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu zamówienia powinny być dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i usługach.

 • TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Podpisanie umowy na wykonanie i realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się w ciągu maksymalnie 20 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie miesiąca od daty opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 1. Rozpoczęcie: do 5 dni od daty podpisania umowy;
 2. Zakończenie:

– najpóźniej do dnia 31.07.2024r. (zakończenie robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji do odbiorów). Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania.

 1. Rozliczenie robót budowlanych na podstawie protokołów powykonawczych rzeczowo – finansowych podpisywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę uwzględniających etapowy stan zaawansowania (przy uwzględnieniu Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych). Płatność realizowana będzie po zatwierdzeniu protokołów i doręczeniu faktur.
 1. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu zamówienia wraz z Zasadniczym Przedmiarem Robót Stałych opartym na własnych wyliczeniach Wykonawcy opartych na rozbiciu cen poszczególnych elementów rozliczeniowych na podstawie opracowanych projektów budowlanych/wykonawczych – powinien zostać przedłożony przez wyłonionego w toku postępowania Wykonawcę, w terminie 3 dni przed podpisaniem umowy.

ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót, objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy zawartą w Wykazie Płatności (załącznik nr 1a), z wyłączeniem wartości Dokumentów Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych z Robotami. ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót budowlanych oraz nie ma żadnego wpływu na wielość wynagrodzenia należną Wykonawcy na mocy Umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przy zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY niniejszego zapytania ofertowego. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 1. Oferent zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. na działkach nr 379/10, 381/1, gmina Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie.
 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

– dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 1. Wiedza i doświadczenie – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 2. a) Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w tym celu powinien wykazać, że w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej 3 inwestycje dotyczące wykonania robót budowlanych o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto, zaś prowadzone roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

– dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent przedstawi oświadczenie obejmujące wykaz/opis robót budowlanych wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace siłami własnymi, z użyciem własnego sprzętu i przy pomocy wykwalifikowanego personelu posiadającego wymagane uprawnienia i może podzlecać wykonania wyłącznie części robót objętych niniejszym zamówieniem innemu podmiotowi trzeciemu, jako dalszemu podwykonawcy – niezależnie od przyjętej formy prawnej współpracy, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności w przypadku umów o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Projekt umowy Wykonawcy z podwykonawcą na wykonanie części robót budowlanych, służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wraz z dokumentacją dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego podwykonawcę, wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od wszystkich swoich podwykonawców oświadczenie według wzoru, który stanowić będzie załącznik do umowy, iż na ostatni dzień poprzedniego miesiąca wszelkie wymagalne należności z tytułu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia zostały zrealizowane. Dostarczenie oświadczeń wszystkich podwykonawców, na których Zamawiający wyraził zgodę, stanowi warunek płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 1. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

– dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent podpisze oświadczenie zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki:

 1. a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania. W tym celu Oferent winien wykazać, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 300 000,00 zł netto. Ubezpieczenie obejmować powinno zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową Wykonawcy. Wykonawca będzie kontynuował ww. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

– dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

UWAGA! Zamawiający wymaga przez cały okres obowiązywania umowy zachowania ciągłości polisy ubezpieczeniowej. Dla wykazania powyższego Zamawiający oczekuje przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej. Podobnie przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający będzie wymagał przedkładania przez Wykonawcę potwierdzeń zapłaty składki ubezpieczeniowej.

 1. Oferent przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji zapytania ofertowego.
 1. Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień w trybie przewidzianym w pkt. X. podpkt. 16 i 17 niniejszego zapytania. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 2. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
 4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ponadto:

 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
 • Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
 3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
 4. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 5. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 6. Ponadto Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający w Załączniku nr 9 do zapytania ofertowego przedkłada klauzulę informacyjną.
 1. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wyklucza się podmioty/osoby będące członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub posiadające w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

 1. udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW ( 1 );
 2. korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej ( 2 ) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW ( 3 ), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
 3. nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich ( 4 );
 4. przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (5)
 5. prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE ( 6 );
 6. pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE ( 7 ).

Ponadto z postępowania wyklucza się:

 1. Wykonawców, którzy są w stanie upadłości, likwidacji lub w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 2. Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,
 3. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
 4. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 5. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 6. Osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 7. Spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 8. Spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 9. Spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 10. Osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 11. Podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 12. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 13. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
 1. zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, w tym m.in. sytuacji nadzwyczajnych związanych ze stanem zagrożenia zdrowia i życia związanego ze stanem epidemii, lub innych okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
 2. gdy nie wpłynie żadna oferta,
 3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia – dla oceny tego warunku stosuje się analogicznie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się bezcelowe,
 6. wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 7. Zamawiający nie otrzyma dofinansowania albo zostanie pozbawiony dofinansowania,
 8. jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.
  1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
  2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zawiadamiając wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający powinien w miarę możliwości wskazać odpowiednie umotywowanie tej decyzji.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. W przypadku dokonywania zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
  4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
  5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 – 5 pkt VII powyżej, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
 • WARUNKI ZMIANY UMOWY
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą na zasadach określonych w umowie, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o dofinansowanie projektu.
 2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej.
 3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego w szczególności w następujących sytuacjach:
 1. z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji zamówienia polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub norm mających zastosowanie do Przedmiotu Zamówienia;
 3. zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione; koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę;
 4. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy, jego poszczególnych Etapów lub opracowań projektowych;
 5. udzielenia przez Zamawiającego Innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji całości lub części Przedmiotu Zamówienia;
 6. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 7. przesunięcia terminu zakończenia robót lub brak możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, w szczególności z powodu: zaistnienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w tym w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, strajki, jak również konieczności opracowania projektów zamiennych i dodatkowych, innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
 8. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Zamówienia, za które  żadna  ze  stron  umowy nie  ponosi  odpowiedzialności;
 9. z powodu okoliczności leżących po stronie podwykonawców lub poddostawców Wykonawcy, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 10. przesunięcia terminu szkoleń związanych z użytkowaniem Przedmiotu Zamówienia, która to okoliczność nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
 11. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego,
 12. okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
 13. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca.
 14. Jeżeli stan zagrożenia związany wystąpieniem siły wyższej, w tym m.in. epidemii, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), lub innych okoliczności, wpływających na zagrożenie zdrowia i życia, wpłynie na okoliczności trudne do przewidzenia w realizacji przedmiotu umowy, w tym na terminy wykonania umowy.
  1. Zmiana umowy może obejmować w szczególności:
 15. zmiany kolejności i terminów wykonywania usług oraz warunków i terminów płatności;
 16. zastąpienia zakresu planowanych do wykonania prac innym zakresem prac, przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy;
 17. ograniczenie Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy;
 18. wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac;
 19. realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym;
 20. zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu Zamówienia;
 21. zmianę wynagrodzenia;
 22. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
  1. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
  2. Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą osiągnąć korzystny z punktu widzenia umowy skutek dla Zamawiającego np. przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
  3. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeśli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą np. obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
  4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:
  5. Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
  6. Propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
  7. Szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
  8. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni poinformuje drugą stronę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu otrzymanej propozycji zmiany bądź w terminie tym wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane powyżej.
  9. W przypadku braku ustosunkowania się do propozycji w terminie podanym w ust. poprzednim, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
  10. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. poprzednich.
  11. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
  12. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy przy przyjęciu, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.
  13. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:
  14. W stosunku do dostaw, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych usług, ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem umowy, o ile takie usługi w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość usług ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi;
  15. W stosunku do usług, które będą realizowane, które nie są pod względem ilościowym objęte ofertą oraz usług nieobjętych ofertą – zostanie zwiększona zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w ramach zmiany.
  16. W zakresie nieuregulowanym do zmiany warunków umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosowane odpowiednio.
  17. Dostawy dodatkowe mogą być udzielane dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, jeżeli konieczna jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
  18. Zmiany Umowy mogą być wprowadzane w dowolnym czasie aż do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
  19. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu VII. powyżej:
 23. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 24. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami;
 25. udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia (nie dotyczy to dodatkowych dostaw, usług lub robót od dotychczasowego Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia).
 26. Zmiana harmonogramu dostaw pod warunkiem, że termin końcowy realizacji umowy nie został zmieniony.
  1. Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
  2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
  4. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Przygotowanie oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 5. Oferta powinna jednoznacznie określać szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia zgodnie z „Formularzem ofertowym” (załącznik 1) oraz „Formularzem cenowym” (załącznik nr 1a) w podziale według pkt. II. Przedmiot zamówienia:
 6. A) Hala produkcyjna – pkt. 1-17
 7. B) Instalacje : 1-9
 8. C) Koszty ogólne: Nadzór budowlany przez kierownika budowy.
 9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
 10. Dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi.
 11. Oferta i załączniki powinny zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG) lub upoważnionego pełnomocnika. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
 12. Oferta powinna być ważna przez okres co najmniej 30 dni. Okres, w którym Oferent będzie związany Ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 13. Oferta musi zawierać:
 14. Formularz ofertowy wzór – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę, powinien zawierać:
 • Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,
 • Datę sporządzenia,
 • Cenę netto i brutto,
 • Termin ważności oferty,
 • Warunki i terminy płatności,
 • Wyodrębnienie cen zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z pkt. II.
 • Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta.
 1. Formularz cenowy – załącznik nr 1a do zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę,
 3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 6. Oświadczenie dotyczące wykazu dostaw referencyjnych wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
 7. Zestawienie danych osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z informacjami/dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, stanowiącymi załącznik do oświadczenia – załącznik nr 6.
 8. Kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 9. Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 10. Oświadczenia o zachowaniu poufności – załącznik nr 11 do zapytania ofertowego.

Uwaga! Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na etapie oceny ofert.

 1. Każda strona oferty powinna być parafowana. Podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
 3. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwały.
 4. Oferty należy składać w wersji drukowanej w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta może być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.: DREWBUD MIROSŁAW CIEŚLA, Ul. Witosa 7, 39-215 Czarna.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „BUDOWA HALI”.

Całą dokumentację ofertową można również zeskanować i wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: : drewbud@drewbud.info  z dopiskiem w temacie lub treści maila: dotyczy zapytania ofertowego: „Budowa HALI„.

 1. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicja określoną w zapytaniu ofertowym VI. Wykluczenia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. OCENA OFERT
 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia uzgodnione będzie w umowie w postaci ceny ryczałtowej w PLN lub EUR z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.
 3. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto.
 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 5. W cenie ryczałtowej mieścić się musi całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii, decyzji i innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
 6. Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
 7. Oferta przedstawiona w walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia ofert. Jeżeli kurs nie będzie publikowany danego dnia, to zostanie przyjęty kurs z kolejnego dnia publikacji kursów przez NBP następującego po dniu złożenia ofert. Wiążącą uznaje się cenę w PLN.
 8. W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.
 9. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów.
 10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 11. Nie będą rozpatrywane oferty:
 • niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
 • częściowe,
 • złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
 • złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
 • złożone po terminie przyjmowania ofert.
 1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 3. została złożona po terminie składania ofert;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 5. nie spełnia wymogów merytorycznych;
 6. nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
 7. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 9. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 10. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki;
 12. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
 13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi jednak wykazać, w szczególności poprzez pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że będzie dysponował tymi zasobami przez okres realizacji zamówienia.
 14. Nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
 15. Oferty po ich komisyjnym otwarciu są jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 16. Wykonawca wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania, zobowiązany jest do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
 18. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
 19. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
 20. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 21. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 22. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 23. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
 24. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 25. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w powyżej.
 26. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów:

Lp.Nazwa Waga kryterium – ilość punktów
1.Cena80
2.Termin gwarancji i rękojmi20
 Razem 100

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

S = C + G, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę,

G – punkty za termin gwarancji i rękojmi przyznane danej ofercie.

Kryterium nr 1 (cena):

C = ( Cmin/Cof..) x 80 , gdzie:

Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena netto przez oferenta wynikająca z danej oferty,

C – ilość punktów przyznanych za cenę netto danej ofercie.

 

Zaproponowana przez Oferenta cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT. Cena całkowita oferty ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny będzie całkowita cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie w walucie PLN lub przeliczona z EUR na walutę PLN. Wiążącą uznaje się cenę w PLN. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako całkowita cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Kryterium nr 2 (termin gwarancji i rękojmi):

Punkty zostaną przydzielone według podziału:

– za udzielenie gwarancji i rękojmi w przedziale 36 – 47 miesięcy: 0 pkt,

– za udzielenie gwarancji i rękojmi w przedziale 48 – 59 miesięcy: 10 pkt,

– za udzielenie 60 miesięcy gwarancji i rękojmi: 20 pkt.

Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie wyrażony w pełnych miesiącach kalendarzowych w trzech powyższych kategoriach. Termin liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w inny sposób niż ten przewidziany w zamówieniu to jest np. określenie okresu gwarancyjnego i rękojmi za pomocą dni lub lat lub w innych wielkościach niż wskazane, nie będzie brane pod uwagę. W takim przypadku Wykonawca otrzyma za to kryterium 0 punktów lub oferta zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie kryterium oceny.

Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36-miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Zaproponowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferty z okresem gwarancji i rękojmi dłuższym niż 60 miesięcy dla celów oceny w tym kryterium będą traktowane jednolicie poprzez uznanie, że zawierają najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (tj. 60 miesięcy).

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
 2. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert – dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
 1. W przypadku, gdy taką samą ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W związku z powyższym, Oferta powinna zawierać (w swojej treści lub jako oświadczenie) opis dotyczący wpływu przedmiotu zamówienia na aspekty środowiskowe.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym również zaoferowanej ceny. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących planowanej do złożenia oferty oraz, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zamawiający na podstawie oceny kryteriów (liczby punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową liczbę punktów przyznaną danej ofercie), wybierze ofertę z największą liczbą punktów.
 4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, decydujących o wyborze wykonawcy w postępowaniu.
 5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego,
 6. udokumentować, że Wykonawcy łącznie spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno – prawnej, regulującą ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania.
 9. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: DREWBUD MIROSŁAW CIEŚLA, Ul. Witosa 7, 39-215 Czarna.
 2. Oferty należy składać w wersji drukowanej w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta może być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.: DREWBUD MIROSŁAW CIEŚLA, Ul. Witosa 7, 39-215 Czarna.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „BUDOWA HALI”.

 1. Całą dokumentację ofertową można zeskanować i wysłać również w wersji elektronicznej na adres mailowy: : drewbud@drewbud.info  z dopiskiem w temacie lub treści maila: dotyczy zapytania ofertowego: „Budowa hali”.
 2. Termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe upływa dnia 07.12.2023 r.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Za datę i godzinę złożenia oferty dostarczanej, osobiście, pocztą lub kurierem uważać się będzie datę i godzinę dostarczenia oferty do Zamawiającego do siedziby firmy.
 5. Wykonawca nie może dokonać zmian w złożonej ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. Przed upływem terminu Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie powinny zostać dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty powinna zostać oznaczona słowem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
 6. Zapytanie ofertowe jest dostępne w siedzibie Zamawiającego pod adresem: DREWBUD MIROSŁAW CIEŚLA, Ul. Witosa 7, 39-215 Czarna.
 7. Wyłonienie wykonawcy nastąpi do dnia 11.12.2023r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
 • DODATKOWE INFORMACJE

Osobami do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego są:

MIROSŁAW CIEŚLA    tel.: +48 501 223 138,                e-mail: drewbud@drewbud.info

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych/bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres: drewbud@drewbud.info   z dopiskiem w temacie lub treści maila: dotyczy zapytania ofertowego – Budowa hali.

 • ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 1. Formularz ofertowy wzór – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Formularz cenowy wzór – załącznik nr 1a do zapytania ofertowego;
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 6. Oświadczenie dotyczące wykazu/opisu robót budowlanych wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 7. Wykaz osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 8. Kopia polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 9. Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 10. Klauzula informacyjna Zamawiającego w kwestii ochrony danych osobowych pozyskanych podczas procesu o udzielenie zamówienia publicznego związanych z RODO – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.
 11. Dokumentacja projektowa (kpl.) – załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.
 12. Oświadczenia o zachowaniu poufności – załącznik nr 11 do zapytania ofertowego.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

DREWBUD Mielec:

 

Adres: 39-300 Mielec, ul. Piaskowa 9

Tel: +48 730 939 461

Email: mielec@drewbud.info

Powyżej prezentujemy siedziby naszej firmy, gdzie można kupić kostkę brukową oraz inne materiały. Układanie kostki brukowej oferujemy również w sąsiednich miastach takich jak np. Tarnów, Dębica, Mielec, Rzeszów czy Pilzno.

DREWBUD Zawierzbie (koło Dębicy):

Adres: 39-204 Straszęcin, Zawierzbie

(siedziba w trakcie budowy)